Ανακοίνωση (30) – 25/5/2015

By | 25 Μαΐου, 2015

Ανακοίνωση

Η ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ, δικοινοτικός φορέας που εργάζεται για την επανένωση της Κύπρου, συνήλθε σε διήμερη διάσκεψη, κατά την οποία περίπου 40 συμμετέχοντες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την προοπτική λύσης του Κυπριακού. Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε θέματα όπως:

 • Οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και ο ρόλος των πολιτών
 • Σκέψεις πάνω από τις επικείμενες εκλογές στην Τουρκία
 • Προβλήματα και προοπτικές μιας ομοσπονδιακής διευθέτησης στην  Κύπρο
 • Η Ευρωπαϊκή Διάσταση – εμπλοκή της ΕΕ
 • Κοινωνική Συνοχή και Συμφιλίωση – Δείκτης SCORE
 • Θέματα ουσιαστικής ανησυχίας στη βόρεια γεωγραφική περιοχή
 • Θέματα ουσιαστικής ανησυχίας στη νότια γεωγραφική περιοχή
 • Συγκρούσεις και χρήσεις της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Κύπρο
 • Τυφλά σημεία στη διακοινοτική διαμάχη: Φύλο και Μειονότητες
 • Η Παλιά Λευκωσία σε προοπτική

Μετά από κριτική παρουσίαση  των παραπάνω θεμάτων και με γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, η διάσκεψη κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. Η εκλογή του Μουσταφά Ακιντζή ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας αποτελεί μια θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση δημιουργίας του κατάλληλου κλίματος στην τουρκοκυπριακή κοινότητα για την επίλυση του κυπριακού
 2. Η θετική στάση του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, που αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων, μαζί με ανάλογες θετικές αντιδράσεις από σημαντικά τμήματα του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, δίνουν ελπίδες για ένα πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της λύσης. Πρέπει να ξεκινήσει ένας ήρεμος ορθολογικός διάλογος έτσι ώστε η κοινωνία στο σύνολό της να ενστερνιστεί τις βασικές παραμέτρους και ιδέες της ομοσπονδιακής λύσης.
 3. Η αποφασιστικότητα των ηγετών των δύο κοινοτήτων, Νίκου Αναστασιάδη και ο Μουσταφά Ακιντζή, για εντατικές διαπραγματεύσεις με επίκεντρο τη λύση και τα θετικά βήματα που έχουν ήδη κάνει δημιουργούν μια νέα προοπτική η δυναμική της οποίας δεν πρέπει να χαθεί.
 4. Εκτός από την εντατικοποίηση των συνομιλιών, η ειρηνευτική διαδικασία θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στη δημιουργία κουλτούρας για λύση σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε οι βασικές αρχές μιας ομοσπονδιακής λύσης να είναι επαρκώς κατανοητές από τους πολίτες, οι οποίοι θα κληθούν να εγκρίνουν μια συμφωνία. Θα πρέπει να καταστεί σαφές, εν προκειμένω, ότι η ομοσπονδία δεν πρόκειται να χωρίσει, αλλά να ενώσει την ήδη κατακερματισμένη χώρα και την κοινωνία. Η έννοια της πολιτικής ισότητας, ειδικότερα, μια βασική αρχή όλων των ομοσπονδιακών συστημάτων, θα πρέπει να ενσωματωθεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο συναινετικών αρχών αντί στο παραδοσιακό πλειοψηφικό όπου «ένας πολίτης =μία ψήφος». Η Ευρωπαϊκή διάσταση πρέπει να υπερισχύσει εν προκειμένω. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή κατά τις διαπραγματεύσεις ως προς τη διάκριση του δικαιώματος ψήφου, στόχος της οποίας είναι η διατήρηση της πολιτικής ισότητας στην ομοσπονδία, και των δικαιωμάτων διαμονής, εργασίας και οικογενειακής ζωής (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων) αντί της αυστηρής διάκρισης με βάση την εθνοτική ή / και θρησκευτική ταυτότητα.
 5. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια και των δύο κοινοτήτων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς, θα πρέπει να επανεξεταστούν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου μελλοντικού πλαισίου πολυεπίπεδων και πολυμερών δικτύων ασφαλείας που προσφέρονται από τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Μια σημαντική διάσταση σε σχέση με θέματα ασφάλειας είναι πρώτα ο καθορισμός των πραγματικών απειλών και στη συνέχεια η εξέταση τρόπων για την αντιμετώπισή τους. Η διάσταση της ανθρώπινης ασφάλειας σχετικά με το φύλο και άλλες κοινωνικές ομάδες ή άτομα θα πρέπει επίσης να έρθουν στο φως και να αντιμετωπιστούν.
 6. Η ορθολογική προσέγγιση της πολιτικής πραγματικότητας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μια ειρηνική λύση επανένωσης της Κύπρου είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Θα πρέπει να γίνει συστηματική προσπάθεια με στόχο τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με την Τουρκία στο πλαίσιο αμοιβαίου οφέλους που θα λειτουργήσει ως αιτία διαρκούς διευθέτησης.
 7. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι ηγέτες των κοινοτήτων θα πρέπει να προχωρήσουν με νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης “χαμηλού προφίλ” που θα επηρεάσουν θετικά την καθημερινή ζωή των πολιτών
 8. Σε σχέση με την εμπλοκή της ΕΕ, μιαβιώσιμη λύσηθα πρέπει να είναισυμβατή με τις βασικέςαρχές της ΕΕ, ειδικότερα με τις αρχές των τεσσάρων ελευθεριών.Τυχόνπαρεκκλίσεις από το κοινοτικόκεκτημένομε σκοπό την προστασία απότην αφομοίωσητωνασθενέστερωναριθμητικά, θρησκευτικώνή πολιτισμικώνοντοτήτωνδεν πρέπει νααποκλίνουν απότις αρχές της ΕΕκαι, σε καμιά περίπτωση, δενπρέπει να είναι μόνιμες. Η άμεσηπαρουσίατης ΕΕστο τραπέζι των διαπραγματεύσεωνθαδιασφαλίσειτη συμβατότητατηςλύσηςμε τις αρχέςτης ΕΕ. Τα ανθρώπιναδικαιώματα ειδικότερα σε ζητήματα κοινωνικώνκαι πολιτιστικών δικαιωμάτων μειονεκτούσαν ομάδωνκαιισότητας καιη ενσωμάτωση της διάστασηςτου φύλουθα πρέπει να αποτελέσουν μέρος κάθεεμπλοκής της ΕΕστις διαπραγματεύσεις
 9. Προκειμένουναδιασφαλιστείότι η συμφωνίαθαπρέπει ναεγκριθείαπό το λαό καινα είναιβιώσιμη, οι οργανώσειςτης κοινωνίας των πολιτώνκαιομάδες πολιτώνθα πρέπει να συμμετέχουνμεστόχονα:
  • βοηθούν τους πολίτες ναγίνουν πιοδεκτικοίτης πολιτισμικής πολυμορφίας,
  • μειωθεί η κοινωνικήαπόστασημεταξύ των δύο κοινοτήτων,
  • γίνει η ειρηνευτικήδιαδικασίαολική και συμμετοχική,
  • υιοθετηθεί μια προσέγγισημε επίκεντρο τον πολίτη που νααντιμετωπίσει όλες τις πτυχέςτηςανθρώπινης ασφάλειας.
 10. Προκειμένουνα διασφαλιστεί ότιτα ευαίσθητα θέματαφύλουαντιμετωπίζονται επαρκώς, θα πρέπεινα δοθεί σε ευαισθητοποιημένα άτομα ρόλος στην ειρηνευτική διαδικασία, τόσο σε επίπεδολήψης αποφάσεωνόσο και στο επίπεδοτηςδιάδοσηςτων ιδεών μέσαστην κοινωνία γενικότερα.

 

Ανακοίνωση Αρ 30 – Cypriots’ Voice 25/05/2015